?

Log in

No account? Create an account
 
 
12 April 2011 @ 10:39 pm
☆ THE MEME: 30-Day 関ジャニ∞ Challenge: Day 1  
☆ THE MEME: 30-Day 関ジャニ∞ Challenge
day 01 - Favorite Kanjani 8 song
day 02 - A rumor about any of the members that left you an impression
day 03 - A Yoko picture you can’t take your eyes off
day 04 - Favorite song cover (sung by any member)
day 05 - Favorite Janiben Moment
day 06 - Favorite Member Engrish
day 07 - Quote from a Non-Single Song (Album and B-side only)
day 08 - A Ryo picture you can’t take your eyes off
day 09 - Favorite Kanjani 8 PV
day 10 - A Hina picture you can't take your eyes off
day 11 - A Kanjani 8 member moment that makes you laugh your ass off
day 12 - Member/s wearing the Wackiest outfit you’ve ever seen
day 13 - Favorite Kanpani Moment
day 14 - A dream you had with a Kanjani 8 member, in great detail
day 15 - Favorite Kanjani 8 Quote (except from songs)
day 16 - An Okura picture you can’t take your eyes off
day 17 - The first Kanjani 8-related drama you thought of the moment you read this
day 18 - Fave OTP or Member-Ai moment
day 19 - A Maru pic you can’t take your eyes off
day 20 - A Fanwork (made by you or others)
day 21 - A picture of your Kanjani 8 Stuff
day 22 - Whatever tickles your fancy
day 23 - Chibi Kanjani 8 picture
day 24 - A Subaru picture you can’t take your eyes off
day 25 - Favorite Kanjani 8 Solo
day 26 - Favorite Concert DVD
day 27 - A Yasu pic you can’t take your eyes off
day 28 - Favorite Live Performance
day 29 - Favorite Group photo
day 30 - Whatever tickles your fancy

Ok, these days, I was so bored... that why I'll do this, I wanna try something new :D hm... I wanna do this in English, but... hm... my english is not so good so I'll it in Vietnamese just as usual :">day 01 - Favorite Kanjani 8 song

hm... Nếu chỉ được chọn 1 thì chắc chắn đó sẽ là Puzzle, không cần phải suy nghĩ nhiều (ồ, mình đang bị lẫn lộn giữa văn phong tiếng anh và tiếng việt, do khúc trên và khúc dưới gây ra ="=)
Nó là bài mà lần nào nghe mình cũng muốn khóc... nó là bài đầu tiên được mình lôi ra thử tay nghề làm sub (dù mấy tháng sau mình bỏ luôn ko sub gì nữa) Mình chả biết là mình có cảm nhận được như fangirl là bài đó viết cho Uchi hay không... mình chỉ có cảm giác thất tình (bạn) khi nghe bài đó, tưởng tượng mình đi dưới mưa, chắc khóc khủng khiếp lắm ế, mưa lớn lớn thiệt là lớn như mình từng gặp... nói chung là nó BUỒN và mình thích thế

nếu cho chọn 2 bài thì sẽ thêm bài Sukiyanen Osaka vào, vì đó là bài đầu tiên mình nghe và mang mình đến với JE, nếu chọn 3 bài thì thêm osaka romanesque, 4 bài thì thêm osaka rainy blues, 5 bài thì thêm life :)))))

xin lỗi vì sự ham hố của em nó :">
 
 
Current Mood: boredbored